Please Wait...

ساختمان اداری شهرک سینمایی دفاع مقدس

Type:
اداری - منظر
Status:
تهران، شهرک سینمایی دفاع مقدس - 1399
Scale:
بزرگ

Construction Developer:
SABAT Group

Info
Open Gallery...

طراحی ساختمان اداری شهرک سینمایی دفاع مقدس. افزودن یک طبقه دیگر روی ساختمان اداری یک طبقه موجود، بوسیله مقاوم سازی و تقویت سازه موجود با ستون های ترکیبی. هدف این پروژه که بخشی از پروژه بزرگتر کل بخش سازمانی و اداری و پادگانی شهرک سینمایی بوده، مجتمع کردن کل بخش های اداری شهرک در یک ساختمان بوده است. در کل مجموعه ساختمان ها و محوطه سازی های شهرک سینمایی، ساماندهی ارتباط ساختمان ها، نوسازی ساختمان ها و افزودن بخش هایی برای رفاه فیلم سازان در دستور کار بوده است.

 

Please Wait...