Please Wait...

آسایشگاه سربازان شهرک سینمایی دفاع مقدس

Type:
اداری - خدماتی - منظر
Status:
تهران، شهرک سینمایی دفاع مقدس - 1399
Scale:
بزرگ

Construction Developer:
SABAT Group

Info
Open Gallery...

طراحی ساختمان آسایشگاه سربازان شهرک سینمایی دفاع مقدس. مکان یابی برای ساختمان جدید ساختمان امداد و نجات مجتمع شده در توسعه شهرک سینمایی با کمک طرح جامع. هدف این پروژه که بخشی از پروژه بزرگتر کل بخش سازمانی و اداری و پادگانی شهرک سینمایی بوده، جداکردن بخش های نظامی شهرک سینمایی از بخش های هنری و کاری هنرمندان می باشد. بعلاوه برخی بخش های خدماتی مورد نیاز نیز به همراه این بخش در مجاورت آن در نظر گرفته و طراحی شده است. در کل مجموعه ساختمان ها و محوطه سازی های شهرک سینمایی، ساماندهی ارتباط ساختمان ها، نوسازی ساختمان ها و افزودن بخش هایی برای رفاه فیلم سازان در دستور کار بوده است.

 

Please Wait...