Please Wait...

ساختمان امداد و نجات شهرک سینمایی دفاع مقدس

Type:
اداری - خدماتی - منظر
Status:
تهران، شهرک سینمایی دفاع مقدس - 1399
Scale:
بزرگ

Construction Developer:
SABAT Group

Info
Open Gallery...

طراحی ساختمان امداد و نجات شهرک سینمایی دفاع مقدس. مکان یابی برای ساختمان جدید ساختمان امداد و نجات مجتمع شده در توسعه شهرک سینمایی با کمک طرح جامع. هدف این پروژه که بخشی از پروژه بزرگتر کل بخش سازمانی و اداری و پادگانی شهرک سینمایی بوده، طراحی ساختمانی مجزا برای امداد رسانی های لازم در بخش های سازمانی شهرک و همچنین بخش لوکیشن های تاریخی مجموعه می باشد. بعلاوه دید توسعه آتی این ساختمان برای فاز های بعدی با مقاوم سازی سازه برای اضافه طبقه، و عدم تعبیه نورگیر در طرفین در دستور قرار گرفت. در کل مجموعه ساختمان ها و محوطه سازی های شهرک سینمایی، ساماندهی ارتباط ساختمان ها، نوسازی ساختمان ها و افزودن بخش هایی برای رفاه فیلم سازان در دستور کار بوده است.

 

Please Wait...